Disclaimer

De website www.pow.be, hierna POW-site genoemd, is eigendom van het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk vzw, met maatschappelijke zetel Diksmuidelaan 50 te 2600 Berchem, hierna POW genoemd.
De toegang tot en het gebruik van de POW-site is kosteloos, doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.
Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van de POW-site niet aanvaardt, gelieve u deze site onmiddellijk te verlaten.

 

Doel van de POW-site

De POW-site heeft ondermeer en hoofdzakelijk tot doel
- het voorstellen van het POW en zijn werking,
en

- het verspreiden en delen van kennis, in het bijzonder door de bijdragen die in haar tijdschrift ALERT verschenen kenbaar en toegankelijk te maken.

Alle informatie op de POW-site (of op de websites waarnaar de POW-site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt.


De inhoud van de POW-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

 

Gebruik van de POW-site

Het POW besteedt veel aandacht en zorg aan de POW-website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het POW niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op (of via) de POW-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het POW de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster van de POW-site.
Het POW spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het POW kan echter niet garanderen dat de POW-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.


Het POW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de POW-site of van de op of via de POW-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

 

Ledenservice

Afhankelijk van hun bevoegdheidsniveau, hebben sommige gebruikers van de POW-website toegang tot beveiligde delen van de website. Hiertoe dienen zij het registratieformulier volledig in te vullen en een wachtwoord op te geven. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik behoudt het POW zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang tot de POW-website gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Het POW hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Veel informatie is op of via de POW-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Het POW geeft u daarbij de volgende garanties:

- Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren.
- De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
- U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neemt u contact op met de webmaster van de POW-site.
- Het POW treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
De POW-site kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de POW-site wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Het POW beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Het POW aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de POW-site, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de webmaster van de POW-site.

 

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de webmaster van de POW-site.
Het POW behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Bijdragen die in haar tijdschrift ALERT verschijnen vallen onder het intellectuele eigendomsrecht van de auteur(s).

 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan het POW bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het POW wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Het POW mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


U stemt ermee in dat het POW de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

 

<<  Vorige